Όροι διαγωνισμού ΔΕΘ 2022 σε συνεργασία με την TELERAISE IKE – SHOOK 104.4

Όροι διαγωνισμού ΔΕΘ 2022 σε συνεργασία με την TELERAISE IKE

Διοργανώτρια Εταιρεία του Διαγωνισμού

Η  ομόρρυθμη εταιρία με την επωνυμία «PLAN ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ Ο.Ε.» και ΑΦΜ 082299420, ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΜΗ 041886206000, που εδρεύει στη Θεσσαλονίκη, στην οδό  Μητροπόλεως αρ. 49, διοργανώνει σε συνεργασία με την TELERAISE IKE με ΑΦΜ 099620564, ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΜΗ 042151006000, που εδρεύσει στη Θεσσαλονίκη, στην οδό Εθνικής Αντιστάσεως 21 (στο εξής διοργανωτές) στα πλαίσια της Δ.Ε.Θ. (ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ) 2022 την αναφερόμενη προωθητική ενέργεια μέσω διαγωνισμού με τίτλο «Κέρδισε ένα Apple iPhone 13 Pro Max και ένα Lancia Scooter” (καλούμενος εφεξής ο «Διαγωνισμός»), με τους ακόλουθους όρους συμμετοχής (εφεξής οι «Όροι»), οι οποίοι θα είναι αναρτημένοι και διαρκώς ενημερωμένοι κατά τη διάρκεια του Διαγωνισμού, στον επίσημο διαδικτυακό τόπο της www.shook.gr  (εφεξής καλούμενος «Διαδικτυακός Τόπος»).

Με το παρόν καθορίζονται οι όροι συμμετοχής στο Διαγωνισμό, καθώς και της σχετικής ανάδειξης των νικητών στο πλαίσιο του Διαγωνισμού αυτού.

Η συμμετοχή στον διαγωνισμό αυτοδικαίως ισοδυναμεί με ανεπιφύλακτη αποδοχή των παρόντων Όρων, της διαδικασίας που περιγράφεται κατωτέρω καθώς και του αποτελέσματος του Διαγωνισμού, χωρίς να απαιτείται οποιαδήποτε άλλη διευκρίνιση,  διατύπωση ή διαδικασία.

Διάρκεια Διαγωνισμού

Η διάρκεια του διαγωνισμού ορίζεται από τις 11/09/2022 και ώρα 07:00  π.μ. (τοπική ώρα Ελλάδος) ως και την 18/09/2021 και ώρα 18:00 μ.μ. (τοπική ώρα Ελλάδος).

Διευκρινίζεται ρητά ότι, μετά τη λήξη του Διαγωνισμού την 18 Σεπτεμβρίου 2022 ή της νέας ημερομηνίας, που τυχόν θα οριστεί μετά από μετάθεση ή αλλαγή της χρονικής διάρκειας του διαγωνισμού, οι συμμετοχές δεν είναι πλέον δυνατές. Οι συμμετοχές που θα πραγματοποιηθούν μετά την λήξη του ανωτέρω χρόνου θεωρούνται αυτοδικαίως ανύπαρκτες και δεν επάγονται κανένα αποτέλεσμα, ούτε δεσμεύουν πλέον τους διοργανωτές. Στην περίπτωση αυτή, οι συμμετέχοντες με τη συμμετοχή τους στο Διαγωνισμό αποδέχονται ανέκκλητα ότι δεν αποκτούν δικαίωμα ή απαίτηση κατά της εταιρείας, ούτε νομιμοποιούνται να ζητήσουν, είτε τη συνέχιση του λήξαντος Διαγωνισμού, είτε την παράδοση των μη παραδοθέντων Δώρων, είτε οποιαδήποτε αποζημίωση.

Δικαίωμα και τρόπος συμμετοχής στο Διαγωνισμό

Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν όσοι πληρούν τις προϋποθέσεις που τάσσει ο νόμος σχετικά με την ανηλικότητα, είναι ακροατές του SHOOK 104.4, οι οποίοι, σύμφωνα με τον διαγωνισμό θα προβούν στην συμπλήρωση της φόρμας στον ιστότοποπο https://deth.shook.gr. Για όσους δεν πληρούν τις προϋποθέσεις του νόμου η συμμετοχή είναι δυνατή μόνο δια της συναίνεσης του προσώπου/των προσώπων που ασκεί/ασκούν τη γονική μέριμνα Από την κλήρωση των επιτυχόντων εξαιρούνται οι υπάλληλοι της εταιρείας, καθώς και οι συγγενείς τους α’ και β’ βαθμού και οι σύζυγοί τους.

Κατά τη διάρκεια ισχύος του Διαγωνισμού, ο χρήστης θα μπορεί να συμμετάσχει με τον παρακάτω τρόπο:

  • Να συμπληρώσει τα στοιχεία του στο παιχνίδι “Spin The Wheel” και κέρδισε που έχουν δημιουργήσει οι διοργανωτές στο https://deth.shook.gr (στο εξής website διαγωνισμου).

Σε περίπτωση που κατά την κρίση των διοργανωτών, η συμμετοχή δεν ανταποκρίνεται στις αναφερόμενες ανωτέρω προδιαγραφές ή/και τους Όρους και τις Προϋποθέσεις του Διαγωνισμού ή η συμμετοχή αποτελεί, κατά την κρίση των διοργανωτών, αυτή καθ’ εαυτή προϊόν παράνομης τεχνικής επιρροής στα συστήματα της ή εν γένει απάτης ή αθέμιτης παρεμβολής ή προσβολής του συμμετέχοντα ή τρίτου, δύναται ανά πάσα στιγμή και σε κάθε στάδιο του Διαγωνισμού να αποκλείσει την συμμετοχή, σε περίπτωση δε συμμετοχής που έχει ήδη ανακηρυχθεί ως νικήτρια, οι διοργανωτές δύναται να κηρύξουν έκπτωτη από το βραβείο τη σχετική συμμετοχή.

Δώρα Διαγωνισμού

Τα Δώρα του Διαγωνισμού είναι ένα Apple iPhone 13 Pro Max και ένα Lancia Scooter για δύο υπερτυχερούς νικητές (ένα δώρο έκαστος) εκ των συμμετεχόντων στο διαγωνισμό (εφεξής το «Δώρο»). Το προπεριγραφόμενο δώρο αποτελεί χορηγία της ιδιωτικής κεφαλαιουχικής εταιρείας με την επωνυμία «TELERAISE IKE». Η επιλογή του νικητή θα γίνει με τυχαία επιλογή 2 νικητών από όλη την λίστα των συμμετοχών μετά την λήξη του διαγωνισμού.

Τα Δώρα είναι συγκεκριμένα, προσωπικά και δεν ανταλλάσσεται, ούτε δύναται να ζητηθεί η αντικατάστασή τους με άλλα ή η εξαργύρωσή τους σε χρήμα ή σε άλλα δώρα, σε οποιαδήποτε τιμή. Οι διοργανωτές δε φέρουν καμία ευθύνη για οτιδήποτε έχει σχέση με τα παραπάνω Δώρα, εκτός της παράδοσης στους νικητές.

Τα Δώρα που θα παραδοθούν κατά τους παρόντες όρους παρέχεται στην κατάσταση στην οποία αυτό έχει και ευρίσκεται, αποκλειόμενης της εφαρμογής των διατάξεων περί ευθύνης του πωλητή ή άλλων «διατάξεων που θεμελιώνουν ευθύνη αναφορικά με πραγματικά ελαττώματα, συμφωνημένες ιδιότητες κ.λ.π., έναντι των διοργανωτών. Επίσης, σε καμία περίπτωση δεν ευθύνονται οι διοργανωτές για τυχόν άμεσες ή έμμεσες ζημίες, δαπάνες και έξοδα που μπορεί να προκύψουν από τυχόν διακοπή, δυσλειτουργία ή καθυστέρηση ή οποιαδήποτε άλλη αιτία σχετικά με τα Δώρα του Διαγωνισμού. Περαιτέρω, οι διοργανωτές δεν φέρουν ουδεμία ευθύνη, ποινική ή αστική προς οποιονδήποτε νικητή ή τρίτο, για οποιοδήποτε ατύχημα ήθελε συμβεί και/ή ζημία και/ή βλάβη σωματική ή υλική ήθελε προκληθεί σε αυτούς σχετιζόμενη άμεσα ή έμμεσα με το Δώρο ή με το Διαγωνισμό ή για οποιαδήποτε άλλη αιτία. Έτσι, απαλλάσσεται από την υποχρέωση παράδοσης Δώρων σε περιπτώσεις που με οποιονδήποτε τρόπο δεν έχουν τηρηθεί οι όροι συμμετοχής στον Διαγωνισμό.

Επιπλέον, η εταιρεία δε φέρει ευθύνη σε περίπτωση τυχόν καθυστέρησης παράδοσης ή ακύρωσης των δώρων.

Κλήρωση – Ανάδειξη Νικητή

Από τις έγκυρες συμμετοχές στον Διαγωνισμό, με τη διαδικασία που αναφέρεται ανωτέρω στον όρο Γ, θα ανακηρυχθούν δύο (2) νικητές εκ των συμμετεχόντων, ένας (1) νικής θα κερδίσει το Apple iPhone 13 Pro Max και ένας (1) το Lancia Scooter, καθώς και τεσσερις (4) επιλαχόντες κατά σειρά κλήρωσής τους ανά δύο (2) αντίστοιχα.

Η ανάδειξη των νικητών θα ανακοινωθεί με email στα email των συμμετεχόντων στις 18/09/2022 στις 19:00 ή με τηλεφωνική επικοινωνία στο τηλέφωνο επικοινωνίας των συμμετεχόντων.

Ενημέρωση Νικητών – Παραλαβή Δώρου

Η επικοινωνία με τους νικητές θα γίνει μέσω Email και με τηλεφωνική επικοινωνία στον αριθμό επικοινωνίας που δήλωσαν κατά την συμμετοχή τους εντός 48 ωρών από την κλήρωση.

Αν οι νικητές δεν επικοινωνήσουν άμεσα (εντός 48 ωρών από την επικοινωνία μας) με τον τρόπο που ανωτέρω ορίζεται, οι διοργανωτές θα επικοινωνήσουν με τον πρώτο (1ο) επιλαχόντα κατά τη σειρά κλήρωσης. Αν ο πρώτος (1ος) επιλαχών δεν ανταποκριθεί σε διάστημα δύο (2) ημερών, οι διοργανωτές θα επικοινωνήσουν με τον επόμενο επιλαχόντα κατά σειρά κλήρωσης κατά τα ανωτέρω. Σε περίπτωση που η επικοινωνία δεν καταστεί δυνατή με κανέναν από τους δύο (2) επιλαχόντες, τότε τα Δώρο θα ΑΚΥΡΩΘΟΥΝ.

Κατά την επικοινωνία θα ζητούνται από το νικητή τα πλήρη στοιχεία του (ονοματεπώνυμο, αριθμός κινητής τηλεφωνίας) για τη δυνατότητα εξακρίβωσης της ταυτοπροσωπίας κατά την παράδοση του Δώρου.

Η παράδοση του Δώρου θα γίνει από τα γραφεία της «PLAN ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ Ο.Ε.» στην Θεσσαλονίκη επί της οδού Μητροπόλεως 49.

Οι νικητές, σε οποιοδήποτε στάδιο, ακόμα και αυτό της παράδοσης και παραλαβής του Δώρου, μπορούν να αποκλεισθούν για τους εξής λόγους:

  • σε περίπτωση που κάποιο από τα στοιχεία που δήλωσαν είναι ψευδές
  • σε περίπτωση που η συμμετοχή τους αποτελεί, κατά την κρίση της εταιρείας, αυτή καθ’ εαυτή προϊόν απάτης ή αθέμιτης παρεμβολής του συμμετέχοντα ή τρίτου
  • σε περίπτωση που, για οποιονδήποτε λόγο δεν υπογράψει τη σχετική δήλωση παραλαβής και αποδοχής Δώρου.

Κατά την παραλαβή του Δώρου, ο νικητής θα πρέπει να βεβαιώσει την ταυτοπροσωπία καθώς και το ενήλικο της ηλικίας του. Σε περίπτωση που ο νικητής δεν πληρεί τις παραπάνω προϋποθέσεις σχετικά με την ανηλικότητα, η παραλαβή του Δώρου είναι δυνατή μόνο κατόπιν παρουσίας του προσώπου που ασκεί τη γονική μέριμνα για την παροχή συναίνεσης ή με την επίδειξη εξουσιοδότησης θεωρημένη με το γνήσιο της υπογραφής των προσώπων που ασκούν τη γονική μέριμνα. Στην ανωτέρω περίπτωση, ο νικητής βεβαιώνει με την αποδοχή του Δώρου την ύπαρξη σχετικής συναίνεση.

Οι διοργανωτές απαλλάσονται από την υποχρέωση παράδοσης Δώρου σε περιπτώσεις που με οποιονδήποτε τρόπο δεν έχουν τηρηθεί οι όροι συμμετοχής στο Διαγωνισμό.

Με την υποβολή της συμμετοχής του στο Διαγωνισμό έκαστος υποψήφιος παραχωρεί αποκλειστικά για τους σκοπούς του διαγωνισμού στους διοργανωτές, χωρίς καμία επιβάρυνση των διοργανωτών μη αποκλειστική άδεια χρήσης του ονόματος, της εικόνας του και κάθε άλλου αναγκαίου στοιχείου συνδεόμενου με την προσωπικότητα και ταυτότητα αυτού προς το σκοπό της χρήσης των στοιχείων αυτών στο πλαίσιο διαφημιστικών, προωθητικών ενεργειών του Διαγωνισμού καθόλη τη διάρκεια και μετά το πέρας αυτού.

Κάθε νικητής με τη συμμετοχή του στο Διαγωνισμό, συναινεί ανεπιφύλακτα στα ανωτέρω χωρίς την καταβολή οποιασδήποτε αμοιβής ή αποζημιώσεως. Η συμμετοχή στο Διαγωνισμό συνεπάγεται ρητή και ανεπιφύλακτη συναίνεση του συμμετέχοντα για την καταχώρηση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που τον αφορούν σε αρχείο που θα τηρείται από τους διοργανωτές, με σκοπό και στα πλαίσια της διενέργειας του Διαγωνισμού, σύμφωνα με τις διατάξεις της ισχύουσας εθνικής Νομοθεσίας και του Γενικού Κανονισμού περί Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (ΕΕ 679/2016).

Τροποποίηση Όρων – Δώρου

Οι διοργανωτές διατηρούν το δικαίωμα για εύλογη αιτία να αλλάξουν οποτεδήποτε τους όρους και τα Δώρα, να αναβάλουν ή και να ματαιώσει το Διαγωνισμό και την κλήρωση, χωρίς καμία πρότερη προειδοποίηση. Στην περίπτωση αυτή οι διοργανωτές δεν θα υπέχουν οποιαδήποτε υποχρέωση για τυχόν αποζημίωση προς τους τυχερούς, που θα αναδειχθούν από την εν λόγω κλήρωση.

Περιορισμός ευθύνης της «PLAN ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ Ο.Ε.»

Η εταιρεία και οι τυχόν συνδεδεμένες με αυτήν εταιρείες, οι υπάλληλοι και τα διευθυντικά στελέχη τους δεν φέρουν καμιά απολύτως ευθύνη, στον βαθμό που αποκλεισμός της ευθύνης επιτρέπεται από το νόμο, για οποιαδήποτε άμεση, έμμεση, ηθική, θετική ή άλλου είδους ζημία προέρχεται από ή συνδέεται με τη πραγματοποίηση του συγκεκριμένου Διαγωνισμού.

Δεν ευθύνεται σε οποιαδήποτε περίπτωση για τυχόν άμεσες ή έμμεσες ζημίες, δαπάνες και έξοδα που μπορεί να προκύψουν από τυχόν διακοπή, δυσλειτουργία ή καθυστέρηση, απόδοση και γενικά για την πραγματική και νομική κατάσταση του Δώρου του Διαγωνισμού ή/και τον Διαγωνισμό.

Επίσης, δεν υπέχει οποιαδήποτε ευθύνη, ποινική ή αστική προς οποιονδήποτε νικητή ή τρίτο, για οποιοδήποτε ατύχημα ήθελε συμβεί και/ή ζημία και/ή βλάβη σωματική ή υλική ήθελε προκληθεί σε αυτούς, κατά τη χρήση του Δώρου, ή για οποιαδήποτε άλλη αιτία.

Λήξη Διαγωνισμού

Μετά τη λήξη του Διαγωνισμού καθώς και του πέρατος της διαδικασίας διανομής των Δώρων κατά τα προαναφερόμενα, κάθε υποχρέωση των διοργανωτών παύει να υφίσταται. Οι διοργανωτές δεν θα υπέχουν οποιαδήποτε άλλη υποχρέωση έναντι των συμμετεχόντων.

Προσωπικά Δεδομένα

Οι διοργανώτριες εταιρείες σέβονται και προστατεύουν τα προσωπικά δεδομένα των συμμετεχόντων στο Διαγωνισμό, σύμφωνα με τον Γενικό Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 για την Προστασία Δεδομένων, την εθνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία περί προστασίας προσωπικών δεδομένων, όπως εκάστοτε ισχύουν, συμπεριλαμβανομένων των σχετικών οδηγιών, κατευθυντήριων γραμμών και αποφάσεων της Ελληνικής Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (‘ΑΠΔΠΧ’).

Οι Διοργανωτές συλλέγουν τα εξής προσωπικά δεδομένα των συμμετεχόντων: διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) και κινητό τηλέφωνο σε περίπτωση φυσικού και νομικού προσώπου, για τις ανάγκες διεξαγωγής και δημοσιότητας του Διαγωνισμού καθώς και για να επικοινωνεί με τους συμμετέχοντες για τους σκοπούς του Διαγωνισμού και για προωθητικούς σκοπούς σύμφωνα με τις προϋποθέσεις της ισχύουσας εθνικής και ευρωπαϊκής νομοθεσίας προστασίας προσωπικών δεδομένων. Κατά την επικοινωνία μπορεί να ζητηθεί επιπρόσθετα από το νικητή και τους επιλαχόντες ή τους νομίμους εκπροσώπους τους η ημερομηνία γέννησης ή/και ο αριθμός ταυτότητάς τους για την εξακρίβωση των στοιχείων τους προς το σκοπό της παράδοσης του Δώρου. Τα προσωπικά δεδομένα του νικητή δύνανται να κοινοποιηθούν σε συνεργαζόμενες εταιρείες για τον σκοπό αποστολής του Δώρου του.

Η συμμετοχή στο Διαγωνισμό συνεπάγεται ρητή και ανεπιφύλακτη συναίνεση του συμμετέχοντα τόσο για την καταχώρηση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, τα οποία τον αφορούν σε αρχείο που θα τηρείται από τους διοργανωτές όσο και την επεξεργασία των δεδομένων αυτών, σύμφωνα με τις διατάξεις της ισχύουσας εθνικής Νομοθεσίας και του Γενικού Κανονισμού περί Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (ΕΕ 679/2016), στα πλαίσια της διενέργειας και της επίτευξης του σκοπού του Διαγωνισμού.

Τα προσωπικά δεδομένα των συμμετεχόντων θα διατηρούνται και μετά το πέρας του Διαγωνισμού, ώστε να είναι δυνατή η αμφισβήτηση ανάδειξης του νικητή του Διαγωνισμού, για την εξυπηρέτηση της συναλλακτικής σχέσης της Διοργανώτριας Εταιρείας με τους συνδρομητές της καθώς και για τυχόν λοιπούς σκοπούς, όπως αναφέρονται ανωτέρω.

Για τυχόν άσκηση από το νικητή του Διαγωνισμού ή/και τους τυχόν επιλαχόντες των δικαιωμάτων τους που απορρέουν από τις διατάξεις της εθνικής Νομοθεσίας και του Γενικού Κανονισμού περί Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (ΕΕ 679/2016) , οι τελευταίοι μπορούν να επικοινωνήσουν με εκπρόσωπο της των διοργανωτών στο [email protected] για την PLAN ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ ΟΕ και στο [email protected] για την TELERAISE IKE.

Για περισσότερες πληροφορίες για το πώς οι Διοργανωτές προστατεύουν τα προσωπικά δεδομένα και για τα δικαιώματα των υποκειμένων των δεδομένων, η Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων είναι διαθέσιμη στις επίσημες ιστοσελίδες των διοργανωτών https://shook.gr για την PLAN ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ και https://teleraise.gr για την TELERAISE IKE, στο αντίστοιχο πεδίο.

Αποδοχή όρων – δικαιοδοσία – εφαρμοστέο δίκαιο

Η συμμετοχή στον Διαγωνισμό ισοδυναμεί με πλήρη και ανεπιφύλακτη αποδοχή του συνόλου των παρόντων όρων. Ο νικητής, σε οποιοδήποτε στάδιο μπορεί να αποκλεισθεί για τους εξής λόγους: (α) σε περίπτωση που, για οποιονδήποτε λόγο δεν παραλάβει/αποδεχτεί το Δώρο, (β) σε περίπτωση που, για οποιονδήποτε λόγο, δεν αποδεχθεί πλήρως τους παρόντες όρους στο σύνολό τους, οι οποίοι θεωρούνται όλοι ουσιώδεις.

Οποιαδήποτε διαφορά τυχόν ανακύψει σχετικά με τον Διαγωνισμό και την εφαρμογή των παρόντων Όρων θα επιλύεται καταρχάς φιλικά από επιτροπή επιλεγμένη από τους διοργανωτές. Περαιτέρω δε, για οποιαδήποτε διαφορά δεν δύναται να επιλυθεί όπως παραπάνω ορίζεται σε σχέση με τον ως άνω Διαγωνισμό, αρμόδια ορίζονται αποκλειστικά τα Δικαστήρια των Θεσσαλονίκης και εφαρμοστέο δίκαιο το Ελληνικό.

Οι παρόντες όροι συμμετοχής του Διαγωνισμού έχουν καταχωρηθεί στο site του «SHOOK RADIO 104.4»

της εταιρείας «PLAN ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ Ο.Ε.» «www.shook.gr»

Για πληροφορίες σχετικά με το Διαγωνισμό ο ενδιαφερόμενος μπορεί να επικοινωνεί στο 2311820070.