Όροι διαγωνισμού Huawei Tab – SHOOK 104.4

Όροι διαγωνισμού Huawei Tab

Διοργανώτρια Εταιρεία του Διαγωνισμού

Η  ομόρρυθμη εταιρία με την επωνυμία «PLAN ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ Ο.Ε.» και ΑΦΜ 082299420, ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΜΗ 041886206000, που εδρεύει στη Θεσσαλονίκη, στην οδό  Μητροπόλεως αρ. 49, διοργανώνει την αναφερόμενη προωθητική ενέργεια μέσω διαγωνισμού με τίτλο «Κέρδισε ένα Huawei Tab T3 9.7″ » (καλούμενος εφεξής ο «Διαγωνισμός»), με τους ακόλουθους όρους συμμετοχής (εφεξής οι «Όροι»), οι οποίοι θα είναι αναρτημένοι και διαρκώς ενημερωμένοι κατά τη διάρκεια του Διαγωνισμού, στον επίσημο διαδικτυακό τόπο της www.shook.gr  (εφεξής καλούμενος «Διαδικτυακός Τόπος»), καθώς επίσης και στον επίσημο λογαριασμό του ραδιοφωνικού σταθμού «SHOOK 104,4” που ανήκει στην εταιρεία «PLAN ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ Ο.Ε.» στο κοινωνικό δίκτυο Instagram στην παρακάτω διεύθυνση: https://bit.ly/3bFrx4z

Με το παρόν καθορίζονται οι όροι συμμετοχής στο Διαγωνισμό, καθώς και της σχετικής ανάδειξης των νικητών στο πλαίσιο του Διαγωνισμού αυτού.

Η συμμετοχή στον διαγωνισμό αυτοδικαίως ισοδυναμεί με ανεπιφύλακτη αποδοχή των παρόντων Όρων, της διαδικασίας που περιγράφεται κατωτέρω καθώς και του αποτελέσματος του Διαγωνισμού, χωρίς να απαιτείται οποιαδήποτε άλλη διευκρίνιση,  διατύπωση ή διαδικασία.

Διάρκεια Διαγωνισμού

Η διάρκεια του διαγωνισμού ορίζεται από τις 22/08/2022 και ώρα 10:00  π.μ. (τοπική ώρα Ελλάδος) ως και την 21/09/2021 και ώρα 23:59 μ.μ. (τοπική ώρα Ελλάδος).

Διευκρινίζεται ρητά ότι, μετά τη λήξη του Διαγωνισμού την 21 Σεπτεμβρίου 2022 ή της νέας ημερομηνίας, που τυχόν θα οριστεί μετά από μετάθεση ή αλλαγή της χρονικής διάρκειας του διαγωνισμού, οι συμμετοχές δεν είναι πλέον δυνατές. Οι συμμετοχές που θα πραγματοποιηθούν μετά την λήξη του ανωτέρω χρόνου θεωρούνται αυτοδικαίως ανύπαρκτες και δεν επάγονται κανένα αποτέλεσμα, ούτε δεσμεύουν πλέον την «PLAN ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ Ο.Ε.». Στην περίπτωση αυτή, οι συμμετέχοντες με τη συμμετοχή τους στο Διαγωνισμό αποδέχονται ανέκκλητα ότι δεν αποκτούν δικαίωμα ή απαίτηση κατά της εταιρείας, ούτε νομιμοποιούνται να ζητήσουν, είτε τη συνέχιση του λήξαντος Διαγωνισμού, είτε την παράδοση των μη παραδοθέντων Δώρων, είτε οποιαδήποτε αποζημίωση.

Δικαίωμα και τρόπος συμμετοχής στο Διαγωνισμό

Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν όσοι έχουν πληρούν τις προϋποθέσεις που τάσσει ο νόμος σχετικά με την ανηλικότητα, είναι ακροατές του SHOOK 104,4, χρήστες του Application σε Android & iOS ή χρήστες της ιστοσελίδας και του web radio “SHOOK”, οι οποίοι, σύμφωνα με τον διαγωνισμό θα προβούν στην συμπλήρωση της φόρμας ή μέσω Instagram. Για όσους δεν πληρούν τις προϋποθέσεις του νόμου η συμμετοχή είναι δυνατή μόνο δια της συναίνεσης του προσώπου/των προσώπων που ασκεί/ασκούν τη γονική μέριμνα Από την κλήρωση των επιτυχόντων εξαιρούνται οι υπάλληλοι της εταιρείας, καθώς και οι συγγενείς τους α’ και β’ βαθμού και οι σύζυγοί τους.

Κατά τη διάρκεια ισχύος του Διαγωνισμού, ο χρήστης θα μπορεί να συμμετάσχει με τον παρακάτω τρόπο:

  • να κλείσει ραντεβού μέσω της σελίδας www.shook.gr/manifesto
  • να κάνει follow το SHOOK RADIO 104.4 στο Instagram

Σε περίπτωση που κατά την κρίση της «PLAN ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ Ο.Ε.», η συμμετοχή δεν ανταποκρίνεται στις αναφερόμενες ανωτέρω προδιαγραφές ή/και τους Όρους και τις Προϋποθέσεις του Διαγωνισμού ή η συμμετοχή αποτελεί, κατά την κρίση της εταιρείας, αυτή καθ’ εαυτή προϊόν παράνομης τεχνικής επιρροής στα συστήματα της ή εν γένει απάτης ή αθέμιτης παρεμβολής ή προσβολής του συμμετέχοντα ή τρίτου, δύναται ανά πάσα στιγμή και σε κάθε στάδιο του Διαγωνισμού να αποκλείσει την συμμετοχή, σε περίπτωση δε συμμετοχής που έχει ήδη ανακηρυχθεί ως νικήτρια, η «PLAN ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ Ο.Ε.» δύναται να κηρύξει έκπτωτη από το βραβείο τη σχετική συμμετοχή.

Δώρo Διαγωνισμού

Το Δώρο του Διαγωνισμού είναι ένα Tablet HUAWEI T3 9.7″ 2GB/32GB για έναν υπερτυχερό νικητή εκ των συμμετεχόντων στο διαγωνισμό (εφεξής το «Δώρο»). Το προπεριγραφόμενο δώρο αποτελεί ευγενική χορηγία της ιδιωτικής κεφαλαιουχικής εταιρείας με την επωνυμία «NTC TECHNOLOGIES IKE». Η επιλογή του νικητή θα γίνει με βάση τα follows που θα συγκεντρωθούν έως τις 21/09/2022 στις 23:59μμ στο Instagram του Shook.

Το Δώρο είναι συγκεκριμένο, προσωπικό και δεν ανταλλάσσεται, ούτε δύναται να ζητηθεί η αντικατάστασή του με άλλο ή η εξαργύρωσή του σε χρήμα ή σε άλλα δώρα, σε οποιαδήποτε τιμή. H εταιρεία δε φέρει καμία ευθύνη για οτιδήποτε έχει σχέση με το παραπάνω Δώρο, εκτός της παράδοσης στο νικητή.

Το Δώρο που θα παραδοθεί κατά τους παρόντες όρους παρέχεται στην κατάσταση στην οποία αυτό έχει και ευρίσκεται, αποκλειόμενης της εφαρμογής των διατάξεων περί ευθύνης του πωλητή ή άλλων «διατάξεων που θεμελιώνουν ευθύνη αναφορικά με πραγματικά ελαττώματα, συμφωνημένες ιδιότητες κ.λ.π., έναντι της Εταιρείας. Επίσης, σε καμία περίπτωση δεν ευθύνεται η εταιρεία για τυχόν άμεσες ή έμμεσες ζημίες, δαπάνες και έξοδα που μπορεί να προκύψουν από τυχόν διακοπή, δυσλειτουργία ή καθυστέρηση ή οποιαδήποτε άλλη αιτία σχετικά με το Δώρο του Διαγωνισμού. Περαιτέρω, η «PLAN ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ Ο.Ε.» δεν φέρει ουδεμία ευθύνη, ποινική ή αστική προς οποιονδήποτε νικητή ή τρίτο, για οποιοδήποτε ατύχημα ήθελε συμβεί και/ή ζημία και/ή βλάβη σωματική ή υλική ήθελε προκληθεί σε αυτούς σχετιζόμενη άμεσα ή έμμεσα με το Δώρο ή με το Διαγωνισμό ή για οποιαδήποτε άλλη αιτία. Έτσι, απαλλάσσεται από την υποχρέωση παράδοσης Δώρου σε περιπτώσεις που με οποιονδήποτε τρόπο δεν έχουν τηρηθεί οι όροι συμμετοχής στον Διαγωνισμό.

Επιπλέον, η εταιρεία δε φέρει ευθύνη σε περίπτωση τυχόν καθυστέρησης παράδοσης ή ακύρωσης του Δώρου.

Κλήρωση – Ανάδειξη Νικητή

Από τις έγκυρες συμμετοχές στον Διαγωνισμό, με τη διαδικασία που αναφέρεται ανωτέρω στον όρο Γ, θα ανακηρυχθεί ένας (1) νικητής εκ των συμμετεχόντων, καθώς και δύο (2) επιλαχόντες κατά σειρά κλήρωσής τους.

Η ανάδειξη του νικητή θα ανακοινωθεί μέσω των social media του Shook, στις 22/09/2022 στις 12.00μμ

Ενημέρωση Νικητών – Παραλαβή Δώρου

Η επικοινωνία με τον νικητή θα γίνει μέσω Instagram inbox message εντός 48 ωρών από την κλήρωση.

Αν ο νικητής δεν επικοινωνήσει άμεσα (εντός 48 ωρών από την ανάρτηση του ως άνω σχολίου) με τον τρόπο που ανωτέρω ορίζεται, η «PLAN ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ Ο.Ε.» θα επικοινωνήσει με τον πρώτο (1ο) επιλαχόντα κατά τη σειρά κλήρωσης. Αν ο πρώτος (1ος) επιλαχών δεν ανταποκριθεί σε διάστημα δύο (2) ημερών, ήτοι έως τις 23/09/2022 και ώρα 18:00 μ.μ., η «PLAN ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ Ο.Ε.» θα επικοινωνήσει με τον επόμενο επιλαχόντα κατά σειρά κλήρωσης κατά τα ανωτέρω. Σε περίπτωση που η επικοινωνία δεν καταστεί δυνατή με κανέναν από τους δύο (2) επιλαχόντες, τότε το Δώρο θα ΑΚΥΡΩΘΕΙ.

Κατά την επικοινωνία θα ζητούνται από το νικητή τα πλήρη στοιχεία του (ονοματεπώνυμο, αριθμός κινητής τηλεφωνίας) για τη δυνατότητα εξακρίβωσης της ταυτοπροσωπίας κατά την παράδοση του Δώρου.

Η παράδοση του Δώρου θα γίνει από τα γραφεία της «PLAN ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ Ο.Ε.» στην Θεσσαλονίκη επί της οδού Μητροπόλεως 49.

Τα ονόματα των νικητών θα αναρτηθούν στον ιστότοπο του «SHOOK RADIO 104.4», shook.gr  και θα διατηρηθούν για 1 έτος στη παραπάνω σελίδα.

Οι νικητές, σε οποιοδήποτε στάδιο, ακόμα και αυτό της παράδοσης και παραλαβής του Δώρου, μπορούν να αποκλεισθούν για τους εξής λόγους:

  • σε περίπτωση που κάποιο από τα στοιχεία που δήλωσαν είναι ψευδές
  • σε περίπτωση που η συμμετοχή τους αποτελεί, κατά την κρίση της εταιρείας, αυτή καθ’ εαυτή προϊόν απάτης ή αθέμιτης παρεμβολής του συμμετέχοντα ή τρίτου
  • σε περίπτωση που, για οποιονδήποτε λόγο δεν υπογράψει τη σχετική δήλωση παραλαβής και αποδοχής Δώρου.

Κατά την παραλαβή του Δώρου, ο νικητής θα πρέπει να βεβαιώσει την ταυτοπροσωπία καθώς και το ενήλικο της ηλικίας του. Σε περίπτωση που ο νικητής δεν πληρεί τις παραπάνω προϋποθέσεις σχετικά με την ανηλικότητα, η παραλαβή του Δώρου είναι δυνατή μόνο κατόπιν παρουσίας του προσώπου που ασκεί τη γονική μέριμνα για την παροχή συναίνεσης ή με την επίδειξη εξουσιοδότησης θεωρημένη με το γνήσιο της υπογραφής των προσώπων που ασκούν τη γονική μέριμνα. Στην ανωτέρω περίπτωση, ο νικητής βεβαιώνει με την αποδοχή του Δώρου την ύπαρξη σχετικής συναίνεση.

Η «PLAN ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ Ο.Ε.» απαλλάσσεται από την υποχρέωση παράδοσης Δώρου σε περιπτώσεις που με οποιονδήποτε τρόπο δεν έχουν τηρηθεί οι όροι συμμετοχής στο Διαγωνισμό.

Με την υποβολή της συμμετοχής του στο Διαγωνισμό έκαστος υποψήφιος παραχωρεί αποκλειστικά για τους σκοπούς του διαγωνισμού στην εταιρεία, χωρίς καμία επιβάρυνση της τελευταίας μη αποκλειστική άδεια χρήσης του ονόματος, της εικόνας του και κάθε άλλου αναγκαίου στοιχείου συνδεόμενου με την προσωπικότητα και ταυτότητα αυτού προς το σκοπό της χρήσης των στοιχείων αυτών στο πλαίσιο διαφημιστικών, προωθητικών ενεργειών του Διαγωνισμού καθόλη τη διάρκεια και μετά το πέρας αυτού. Ενδεικτικά, η «PLAN ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ Ο.Ε.» στο πλαίσιο του παρόντος Διαγωνισμού, διατηρεί το δικαίωμα να δημοσιοποιεί την εικόνα των συμμετεχόντων/ και το όνομά τους, μέσω φωτογραφικού υλικού και υλικού βιντεοσκόπησης σε έντυπα και ηλεκτρονικά μέσα (τηλεόραση, περιοδικά, Internet, social media όπως Facebook, LinkedIn, News App κτλ.) και σε κάθε άλλο μέσο που θα επιλέξει η εταιρεία στην Ελλάδα και στο Εξωτερικό, στο πλαίσιο προώθησης, διαφημιστικής εκμετάλλευσης του Διαγωνισμού και κάθε σχετικού με την παρουσίαση του Διαγωνισμού γεγονότος, όπως της αξιοποίησης του Δώρου, ως αρχειακό υλικό για την προβολή του σε εκδηλώσεις σεμινάρια, διαλέξεις και παρεμφερείς δραστηριότητες της PLAN ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ Ο.Ε. κ.λ.π..

Κάθε νικητής με τη συμμετοχή του στο Διαγωνισμό, συναινεί ανεπιφύλακτα στα ανωτέρω χωρίς την καταβολή οποιασδήποτε αμοιβής ή αποζημιώσεως. Με επιφύλαξη των παραπάνω οριζόμενων, άρνηση του νικητή να συμμετάσχει σε σχετικό διαφημιστικό πρόγραμμα ή άλλη ανακοίνωση ή άρνηση να περιληφθεί το όνομά του σε καταχωρήσεις, εφόσον κληθεί για αύτο, νομιμοποιεί τη «PLAN ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ Ο.Ε.» να αρνηθεί τη χορήγηση του σχετικού Δώρου, ή να το ανακαλέσει. Η συμμετοχή στο Διαγωνισμό συνεπάγεται ρητή και ανεπιφύλακτη συναίνεση του συμμετέχοντα για την καταχώρηση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που τον αφορούν σε αρχείο που θα τηρείται από την εταιρεία PLAN ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ Ο.Ε., με σκοπό και στα πλαίσια της διενέργειας του Διαγωνισμού, σύμφωνα με τις διατάξεις της ισχύουσας εθνικής Νομοθεσίας και του Γενικού Κανονισμού περί Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (ΕΕ 679/2016).

 Τροποποίηση Όρων – Δώρου

Η «PLAN ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ Ο.Ε.» διατηρεί το δικαίωμα για εύλογη αιτία να αλλάξει οποτεδήποτε τους όρους και το Δώρο, να αναβάλει ή και να ματαιώσει το Διαγωνισμό και την κλήρωση, χωρίς καμία πρότερη προειδοποίηση. Στην περίπτωση αυτή η εταιρεία δεν θα υπέχει οποιαδήποτε υποχρέωση για τυχόν αποζημίωση προς τον τυχερό, που θα αναδειχθεί από την εν λόγω κλήρωση.

Περιορισμός ευθύνης της «PLAN ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ Ο.Ε.»

Η εταιρεία και οι τυχόν συνδεδεμένες με αυτήν εταιρείες, οι υπάλληλοι και τα διευθυντικά στελέχη τους δεν φέρουν καμιά απολύτως ευθύνη, στον βαθμό που αποκλεισμός της ευθύνης επιτρέπεται από το νόμο, για οποιαδήποτε άμεση, έμμεση, ηθική, θετική ή άλλου είδους ζημία προέρχεται από ή συνδέεται με τη πραγματοποίηση του συγκεκριμένου Διαγωνισμού.

Δεν ευθύνεται σε οποιαδήποτε περίπτωση για τυχόν άμεσες ή έμμεσες ζημίες, δαπάνες και έξοδα που μπορεί να προκύψουν από τυχόν διακοπή, δυσλειτουργία ή καθυστέρηση, απόδοση και γενικά για την πραγματική και νομική κατάσταση του Δώρου του Διαγωνισμού ή/και τον Διαγωνισμό.

Επίσης, δεν υπέχει οποιαδήποτε ευθύνη, ποινική ή αστική προς οποιονδήποτε νικητή ή τρίτο, για οποιοδήποτε ατύχημα ήθελε συμβεί και/ή ζημία και/ή βλάβη σωματική ή υλική ήθελε προκληθεί σε αυτούς, κατά τη χρήση του Δώρου, ή για οποιαδήποτε άλλη αιτία.

Λήξη Διαγωνισμού

Μετά τη λήξη του Διαγωνισμού καθώς και του πέρατος της διαδικασίας διανομής του Δώρου κατά τα προαναφερόμενα, κάθε υποχρέωση της «PLAN ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ Ο.Ε.» παύει να υφίσταται. Η εταιρεία δεν θα υπέχει οποιαδήποτε άλλη υποχρέωση έναντι των συμμετεχόντων.

Προσωπικά Δεδομένα

Ο συμμετέχων με τη συμμετοχή του στο Διαγωνισμό παρέχει στη «PLAN ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ Ο.Ε.» την ανεπιφύλακτη άδεια και συγκατάθεσή του για τη χρήση και την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, που τον αφορούν για την εξυπηρέτηση των σκοπών του Διαγωνισμού.

Η συμμετοχή στο Διαγωνισμό συνεπάγεται ρητή και ανεπιφύλακτη συναίνεση του συμμετέχοντα τόσο για την καταχώρηση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, τα οποία τον αφορούν σε αρχείο που θα τηρείται από τη Διοργανώτρια Εταιρία όσο και την επεξεργασία των δεδομένων αυτών, σύμφωνα με τις διατάξεις της ισχύουσας εθνικής Νομοθεσίας και του Γενικού Κανονισμού περί Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (ΕΕ 679/2016), στα πλαίσια της διενέργειας και της επίτευξης του σκοπού του Διαγωνισμού.

Όσον αφορά τον νικητή του Διαγωνισμού και τους τυχόν επιλαχόντες αυτών, η «PLAN ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ Ο.Ε.» ενημερώνει ότι η ίδια θα επεξεργασθεί τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα τους, που θα συλλέξει από τους ίδιους, με σκοπό την ενημέρωσή τους και τη δημοσίευση των αποτελεσμάτων του Διαγωνισμού, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στους παρόντες Όρους, καθώς και την πραγματοποίηση όλων των αναγκαίων ενεργειών για την παράδοση του Δώρου.

Μετά την παράδοση του Δώρου και τη λήξη του Διαγωνισμού, οποιαδήποτε δεδομένα, προσωπικού χαρακτήρα ή μη των συμμετεχόντων, πλην του νικητή και τυχόν επιλαχόντων του Διαγωνισμού, που ελήφθησαν στα πλαίσια του παρόντος Διαγωνισμού, θα καταστρέφονται.

Για τυχόν άσκηση από το νικητή του Διαγωνισμού ή/και τους τυχόν επιλαχόντες των δικαιωμάτων τους που απορρέουν από τις διατάξεις της εθνικής Νομοθεσίας και του Γενικού Κανονισμού περί Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (ΕΕ 679/2016) , οι τελευταίοι μπορούν να επικοινωνήσουν με εκπρόσωπο της «PLAN ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ Ο.Ε.».

Αποδοχή όρων – δικαιοδοσία – εφαρμοστέο δίκαιο

Η συμμετοχή στον Διαγωνισμό ισοδυναμεί με πλήρη και ανεπιφύλακτη αποδοχή του συνόλου των παρόντων όρων. Ο νικητής, σε οποιοδήποτε στάδιο μπορεί να αποκλεισθεί για τους εξής λόγους: (α) σε περίπτωση που, για οποιονδήποτε λόγο δεν παραλάβει/αποδεχτεί το Δώρο, (β) σε περίπτωση που, για οποιονδήποτε λόγο, δεν αποδεχθεί πλήρως τους παρόντες όρους στο σύνολό τους, οι οποίοι θεωρούνται όλοι ουσιώδεις.

Οποιαδήποτε διαφορά τυχόν ανακύψει σχετικά με τον Διαγωνισμό και την εφαρμογή των παρόντων Όρων θα επιλύεται καταρχάς φιλικά από επιτροπή επιλεγμένη από την «PLAN ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ Ο.Ε.». Περαιτέρω δε, για οποιαδήποτε διαφορά δεν δύναται να επιλυθεί όπως παραπάνω ορίζεται σε σχέση με τον ως άνω Διαγωνισμό, αρμόδια ορίζονται αποκλειστικά τα Δικαστήρια των Θεσσαλονίκης και εφαρμοστέο δίκαιο το Ελληνικό.

Οι παρόντες όροι συμμετοχής του Διαγωνισμού έχουν καταχωρηθεί στο site του «SHOOK RADIO 104.4»

της εταιρείας «PLAN ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ Ο.Ε.» «www.shook.gr»

Για πληροφορίες σχετικά με το Διαγωνισμό ο ενδιαφερόμενος μπορεί να επικοινωνεί στο 2311820070.